یکشنبه 1 دی‌ماه سال 1387

مادربزرگ

خواب می دیدم

در سرسرای خانه مادربزرگ

شاخهء خشک اقاقی باز جان گرفت

 

در جست و خیزی کودکانه

من می دویدم

 

او از نگاهش نور می بارید

 

  من غرق در شادی

                     او

آفتاب سرد پاییزی

 

من بی خبر بودم که روزی

فصل زمستان 

خواهد آمد

 

                           من

بی محابا می دویدم

 

او در زمستان رفت

من غرق دلتنگی 

                 او 

اوج زیباییلیلا