چهارشنبه 6 مهر‌ماه سال 1390

تو را به اوج می خواهمت همین امشب

تو را به اوج خواستن

تو را به هر طپشم

تو را به چشمهای باز نیمه شبم

تو را به سطر سطر شعرهای بی سامان

تو به عاشقانه ترین انحنای اندامم

تو را به اوج می خواهمت همین امشب

 

من اعتراف می کنم که هر که هستی باش

دلم هوای شانه های تو را می کند امشب

 

عبور کردم از این انعقاد غرور و سکوت

تو را به اوج می خواهمت همین امشب

 

 

 

 

 

لیلا