چهارشنبه 6 مهر‌ماه سال 1390

بی ترانگی

از من از چهارده سالگی نپرس

از من شراب خانگی نپرس

از من رد کفش های کتانی

عاشقی در اولین نگاه

از گناه نوجوانی نپرس

 

از من از چهارده سالگی نپرس

از هزاران شراره نیاز

موج گیسوان رها در آفتاب

حسرت فراق دلبر همیشه بی وفا

جای بوسه های یار

از هیاهوی رنگ های شاد

از من از ستاره های نوجوانی ام نپرس

 

 

از من از التهاب شب امتحان بپرس

میله های سرد دیوار مدرسه

از صف صبحگاه

از شعار مرگ بر این و آن بپرس

 

از من از بی ترانگی بپرس

از مثلثات

از وصیت امام شان

از حماسه حضور

زنگ های اجباری نماز

از من از میهمانی خدا بپرس

نردبانهای تا آسمان... ا

...

 

دیگر نپرس

من خسته تر شدم

در درد مشترک با من برقص امشب

بگذار از نو  من  نوجوان شوملیلا