پنج‌شنبه 26 دی‌ماه سال 1387

قشنگ این است که مهم باشی!

 

 پرسیدم:  چطور می توان بهتر زندگی کرد؟ 

جواب داد: گذشته ات را بدون هیچ تاسفی بپذیر،  با اعتماد زمان حال ات را بگذران و  بدون ترس برای آینده آماده شو.  

ایمان را نگهدار و  ترس را به گوشه ای انداز . شک هایت را باور نکن و  هیچگاه به باورهایت شک نکن.  

زندگی شگفت انگیز است فقط اگربدانید که چطور زندگی کنید

مهم این نیست که قشنگ باشی ، قشنگ این است که مهم باشی!  حتی برای یک نفر  

مهم نیست شیر باشی یا آهو مهم این است با تمام توان شروع به دویدن کنی   

کوچک باش و عاشق.. که عشق می داند آئین بزرگ کردنت را  

بگذارعشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو باکسی         

موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن      فرقى نمی کند گودال آب  

کوچکى باشى یا دریاى بیکران... زلال که باشى، آسمان در توست 

 

نلسون ماندلا