سه‌شنبه 3 دی‌ماه سال 1387

شاید یک دنیا باشی


بیائید او را پرستش کنیم
خدا را به شادی  نیایش کنیم
 

چو او صخرۀ رستگاری ماست
به نزدیک او ، هم  ستایش کنیم


بخوانیم  او را به شادی  سرود
ستائیم او را به آوای رود

 

 

از خدا خواستم تمامی چیزهایی را که سبب می شوند ،از زندگی لذت ببرم ،به من بدهد.

فرمود : من به تو زندگی می دهم تا بتوانی از همه چیز لذت ببری. 

 

ازخدا خواستم به من صبرعنایت کند.

فرمود : صبر زاییده دردو رنج است صبربخشیده نمی شود ،آموخته می شود. 

  

از خدا خواستم کمکم کند ،همه را دوست بدارم ،به همان اندازه که دیگران مرادوست دارند. 

فرمودند : برای دنیا شاید تنها یک شخصی باشی ،اما برای من یک نفر  شاید یک دنیا باشی