یکشنبه 1 دی‌ماه سال 1387

حافظ یلدا

 

هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد 

خداش در همه حال از بلا نگه دارد 

 

حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست 

که آشنا سخن آشنا نگه دارد 

 

دلا معاش چنان کن که چون بلغزد پای 

فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد