یکشنبه 24 آذر‌ماه سال 1387

چند سطر ساده

همین چند سطر
دنیا به همین چند سطر رسیده است
به اینکه انسان کوچک بماند، بهتر است
به دنیا نیاید، بهتر است
اصلا این فیلم را به عقب برگردان
اصلا این فیلم را به عقب بر گردان
آنقدر که پالتویِ پوستِ پشتِ ویترین پلنگی شود که می دود در دشت های دور
آنقدر که عصاها پیاده به جنگل برگردند
و پرنده گان دوباره بر زمین
زمین؟
نه! به عقب تر برگرد
بگذار خدا دوباره دست هایش را  بشوید

در آیینه بنگرد
شاید تصمیم دیگری گرفت !
   

 (گروس عبدالملکیان)  

 

شاید هم من باید تصمیم دیگری بگیرم... شاید 

  

پاورقی: زندگی خیلی زیباست به جز دلتنگی ایران همه چیز آهنگ لذت می نوازد